Elrevisionsbesiktningar

Elrevisions- besiktningar

Försäkringsbolagen kräver ofta en el-revisionsbesiktning av elanläggningen alternativt en periodisk kontroll.

Normalt sker elrevisionen var tredje år i vissa fall varje år.

Vid elrevisionsbesiktningen kontrolleras att elanläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav. Vid elbesiktningen tas en riskbedömning fram i en skala mellan 1 till 7 som beskriver hur allvarligt felet är samt när det ska åtgärdas.

Elektriska Nämnden (EN) är försäkringsbolagens mellanhand mot försäkringstagaren och har i uppgift att se till så elrevisionsbesiktningen blir utförd och att anmärkningar rättas inom utsatt tid. Flera fastighetsägare går med på ha en frivillig besiktning som ligger utanför försäkringsbolagens krav. Elrevisionsbesiktningen är i vissa delar lik statusbesiktningen.

Vid genomförandet av en revisionsbesiktning kontrolleras alla utrymmen som har el i sig. Allt från kulvertar till vindar och tak till vanliga förråd och driftutrymmen. Vissa mätningar ingår i besiktningen, fördjupad mätning ingår ej av elanläggningen utan måste avropas separat.

Exempel på optioner som kan tillägsbeställas i samband med elrevisionsbesiktningarna.

Finns det önskemål av beställaren tas även en drönare med som tar bilder och filmar av tak och svåråtkomliga utrymmen av fastigheten. Tex: åskskyddet i ett kyrktorn (Se rubrik flygfotografering).

I samband med elbesiktningen är det lämpligt att utföra extra mätningar eller annan dokumentation av elanläggningen. Tex att ta fram underlag för huvudledningsscheman eller energimätningar och termografering av fastigheten.

Förslag på belysningsåtgärder, rörelsevakter och armaturbyten samt energiberäkning på installerad effekt.

Mätning av jordtag och driftinstruktioner kan kontrolleras. Vagabonderande strömmar och magnetfält kan kartläggas. Övriga iaktagerlser kan rapporteras om så är beslutat att beställaren vill få med dessa i samband med besiktningen.

Energianalyser för att reducera nätavgifterna samt optimera kostnader utförs normalt över en vecka som sedan resulterar i ett åtgärdsförslag. Det är mycket lämpligt att utföra denna mätning innan mätinsamlingssystem installeras för lägenheter eller solcellssystem där solceller ska producera el till fastigheten.

Vissa beställare önskar att man fotodokumenterar samtliga anmärkningar i samband med en elrevision och för in dem på ritningar eller bara delar upp anmärkningarna enligt gällande hyresavtal.

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!