Jordtag

Jordtag

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar ELSÄK-FS 2008:3

6 § Övergångsresistansen hos jordtag för skydds- eller systemjordningar ska kontrollmätas minst vart åttonde år.

Hos jordtag i stationer med nominell spänning över 100 kV ska kontrollmätning ske minst vart tolfte år om marklinenätet består av koppar. Kontrollmätning ska vidare utföras efter varje förändring av en anläggning som kan inverka ogynnsamt på övergångsresistansen.

Resultatet av kontrollmätningen ska dokumenteras. Detta berör tex Åskledare, reservkraftsanläggningar, jordtag

Kontakta oss direkt!

Skriv en rad vad ni behöver hjälp med eller ring oss, här hittar du våra telefonnummer!